Λιμάνι Πρέβεζας

Αφορά την ανακατασκευή του παράλιου μετώπου της Πρέβεζας και επισκευή των παλαιών παραλιακών κρηπιδωμάτων, με εργασίες: 

  • Αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου με τοποθέτηση σακολίθων εκ σκυροδέματος και απόφραξη των οπών που έχουν δημιουργηθεί από την αφαίρεση των λίθων του λιθόκτιστου μετώπου, καθώς και πλήρωση των κενών με ύφαλο σκυρόδεμα
  • Κατασκευή «πετάσματος» με εισπίεση αμμοτσιμέντου με την μέθοδο του «compaction grouting»
  • Πλήρωση κενών ανωδομής και διαμόρφωση επιφανείας με οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Τοποθέτηση κυβόλιθων και τελική διαμόρφωση επιφανείας. Δημιουργία χαλαζιακού δαπέδου και διάβασης ΑΜΕΑ.
  • Τοποθέτηση καθισμάτων, πίλαρ νερού-ρεύματος και πίλαρ πυροπροστασίας.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΡΓΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2021-2023
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.431.968,23€